tisdag 18 november 2014

Fritidshemsutveckling när den är som bäst!

Wow!
I dag har Backaskolans alla fritidspedagoger varit med och rullat igång den stora bollen fritidshemsutveckling i Bsf Lunds stad! Tillsammans med 350 andra fritidspedagoger, rektorer, skoldirektörer, utvecklingsledare och en och annan politiker har vi fyllt Stadshallen för att lyssna till Birgit Andersson från Umeå universitet. Hon delade med sig av sin avhandling "Nya fritidspedagoger - i spänningsfältet mellan tradition och nya styrformer". Ett högaktuellt ämne för oss som står med de nya allmänna råden om fritidshem från Skolverket i den ena handen och våra elever i den andra.
Birgits slutsatser innehåller, precis som omslaget på avhandlingen både sol och kyla. En bild som stämmer väl överens med skolinspektionens rapport och vad vi själva identifierar i verksamheten. Som utmaningar nämner hon bl.a. att;
* Fritidshemmet ofta drar det kortaste strået i fördelningen av tid och andra resurser.
* Fritidshemmets ena uppgift, att komplettera skolan, har framför allt tolkats som att fritidspedagogerna själva ska komplettera skolan under skoldagen.
* Det finns överlag ett uppdämt behov att tydliggöra fritidshemmet och försvara särdragen i yrket.

Som solen ser jag att det här är frågor som vi aktivt arbetar med på Backaskolan och att vi varje dag ser resultatet av vårt arbete i form av härliga ungar som vill, vågar och kan! Vi har en stor styrka i att vi är en skola och ett fritidshem med mycket personal. Den kollegiala basen är stark och tillsammans har vi en enorm kompetens och erfarenhet. Lägger vi till våra systerfritidshem på Norra Fäladen; Svenshög och Ladugårdsmarken, vågar jag påstå att vi kan nå oanade höjder. Om en vecka träffas vi tillsammans för att nätverka, fritidspedagoger och rektorer. Då ska vi grotta ner oss ordentligt i dagens föreläsning för att i "spänningsfältet mellan tradition och nya styrformer" hitta nya utvecklande vägar till morgondagens fritidshem. Jag längtar redan!

IMG_2179-0.JPG

måndag 27 oktober 2014

Delaktighet är när kreativitet och tankar möts

Vi har precis lyssnat till Anna Törnqvist föreläsning "Väggarnas koreografi". Den handlar om skolbyggnaden i ett pedagogiskt hållbarhetsperspektiv.
Hur optimerar vi vår lokalanvändning ur det perspektivet? Det är en fråga som vi diskuterar ofta på Backaskolan. Hon menar att den största "yttjuven" är revir. Vi har skapat olika ateljéer för musik, drama, skapande och matematik. Hur kan vi utveckla det arbetet för att kunna ge våra elever ett så brett utbud som möjligt?
Anna har utmanat oss med många frågeställningar och påståenden. Behöver vi klassrum?
Efter en god lunch var vi redo för att lyssna till pedagoger från Fria Emilia i Boden. De har delat med sig om tankar och erfarenheter från sitt arbete med elevers delaktighet. Under två års tid har de processat begrepp och reflekterat tillsammans i sina lärlag. En lärdom som de delar med sig av är att alltid börja med elevernas samlade erfarenhetsvärldar i syfte att den gemensamma proximala utvecklingszonen är större än den individuella.

tisdag 14 oktober 2014

Förskoleklassen i fokus!

imageFörskollärarna på skolan är på konferens i Kristianstad där uppdraget i förskoleklass sätts i fokus. Vi har fått lyssna till bl.a. Helena Ackesjö som varit med och skrivit boken "Förskoleklassens didaktik". Hon belyser bl.a. Vilka möjligheter finns i förskoleklass? Vilka svårigheter finns? Vad är förskoleklasserna uppdrag? Hur kan vi vidareutveckla vår redan idag väl fungerande verksamhet?

Senare idag dag ska vi få lyssna till Belitta Torén som berättar om det nya stödmaterialet för förskoleklassen.

fredag 15 augusti 2014

Känns detta igen:-)

imageimage

Kort om Zankovs undervisningssystem

Zankovs undervisningssystem är resultatet av ett tvärfackligt (fysiologi, psykologi och pedagogik) studium av förhållande mellan inlärning och utveckling hos barn.

För första gången förs resultaten av experimentella, psykologiska och pedagogiska undersökningar fram till utvecklingen av ett pedagogiskt system som i sin helhet kan realiseras i praktiken.

Vetenskapliga resultat: Utvecklingen ska ses som ett komplicerat samspel mellan yttre och inre faktorer. Detta kräver en  speciell typ av undervisning där man lägger vikt vid såväl undervisningens struktur, innehåll, principer, metoder osv. som lägga vikt vid barnets inre värden - individuella och åldersmässiga egenheter, behov, intressen samt erfarenheter.

Målet för undervisningen är barnets optimala, generella utveckling.

Zankovs didaktiska principer:

1. Undervisning på en hög nivå

2. Ledande roll av teoretiska kunskaper

3. Snabb genomgång av stoffet

4. Barnets medvetande om sin egen inlärningsprocess

5. Systematisk och målinriktad utveckling av varje enskilt barn i klassrummet

Undervisningssystemet kännetecknas av allsidighet, progression, utmaning och variation.

torsdag 14 augusti 2014

Deltagande skolor i NEM (Rethinking Nordic Education in Math)

imageFanney presenterar våra skolor!

imageVår norska "guru"; Gerd Inger Moe!


"Matematik är ibland svårt men det måste det vara, annars betyder det att jag redan kan det!"


Vi har haft en dag av mängder av nya upplevelser, intryck och möten. Det som slår oss i vårt första möte med Zankovs system är hur mycket vi känner igen oss i upplägg, grundtankar, förhållningssätt och metoder. Ryssen Zankov var lärljunge och senare kollega till allas vår Vygotskij och det vi har upplevt idag går hand i hand med såväl vår läroplan som vårt arbete med BFL. Vi på Backaskolan kan vara stolta över hur väl vi redan nu står oss i relation till våra nordiska grannländer, Norge, Danmark och Island.


imageHär är ett exempel från en av de första sidorna i boken 1A (med lite lösningshjälp).

Äntligen här!

På plats för att närma oss projektet NEM - Nordic Education in Math i Stavanger. Vi möttes av en ovanligt färgstark flygplats och en ovanligt stor båt i centrala Stavanger! Nu hoppas vi på ett par ovanligt spännande dagar som mynnar ut i ett intressant arbete kring matematik

.image image

onsdag 28 maj 2014

Read me 2014-05-26

readme

Konferensen lyfte på djupet vår tids viktigaste samhälls- och demokratifråga:läsningen.

Författaren Martin Widmark som har startat "läsande klass" sa bland annat "Barn som läser blir tolerantare." Läsförståelsen bland svenska elever har sjunkit dramatiskt på senare tid. Besöken på biblioteken minskar med 600 000 varje år.

Vi som besökte gårdagenes konferens fick många aspekter på varför läsningen och läsförståelsen har sjunkit. Pisa resultaten talar sitt tydliga språk och vi som arbetar inom skolan har all anledning att fundera över vad som gör att läsförståelsen får dessa resultat.Vad kan vi göra och hur ser det ut på Backaskolan? Vad främjar hög läskunnighet och stor läsförståelse?

Vad som lyftes på konfernesen var; skolbibliotekens betydelse, tidig screening för att se vilket stöd barnen behöver, tidiga specialpedagogiska insatser, en inlkuderande skola där alla är med, användande av flera sätt att lära sig på och digitala verktyg, samt skickliga lärare.Det talades också om vuxna förebilder och projektet "Pappor läser" på Norra Fäladens bibliotek presenterades.

Positivt är att mycket av som nämdes finns på Backaskolan. Vi kan och ska lära från olika forskningsesultat, men mycket fungerar väldigt bra på skolan. Vi har ett fantastiskt skolbibibliotek, vi har specialpedagoger, så att vi kan göra tidiga insatser, vi arbetar med digitala verktyg, vi har skickliga pedagoger och vi har höga resultat på nationella prov. Sist men väldigt viktigt, barnen har en positv attityd till skolan och vill lära sig mycket.

Eva Rading

onsdag 21 maj 2014

Besök på Alice Infant-Toddler Center

Under eftermiddagen har vi besökt förskolan Alice där det går barn från 3 månader till 3 år. Vi har fått se en förskola som har ett fantastiskt genomtänkt upplägg i hur man organiserar sina lokaler och sitt arbete.

image3

Det var flera saker som vi lade märke till och tog till oss. En av dessa saker var deras snigelprojekt. Det var när barnen upptäckt ett tomt snäckskal på gården som projektet fick sin början. De började med att göra i ordning ett terrarium åt vinbärssnäckorna. Sedan fick barnen lära känna dem genom att titta på dem, mata dem, rita av dem, göra snäckor i lera, studera dem i mikroskop och ta digitala foton. Ett arbetssätt som de använder mycket inom Reggio Emiliapedagogiken är att projicera bilder som visar olika miljöer för barnen. I snigelprojektet gjorde de så att de projicerade upp vinbärssnäckor på väggen så att barnen kunde studera och interagera med dem.

Vi fick inte träffa några barn men fick ta del av dokumentation i form av bilder och filmer där vi kunde se barnen in action. Det som slog oss var att barnen fick så mycket egen tid att ostört upptäcka de olika miljöerna och materialen på förskolan. Pedagogerna fanns där som ett stöd och för att uppmuntra och utmana.

En annan sak vi gillade var att pedagogerna gjorde en stor del av planeringen, dokumentationen och reflektionen av arbetet i barngruppen tillsammans. Det märktes att detta var grunden i deras utvecklingsarbete.

Med andra ord ett mycket givande studiebesök.
/Inger och Sanna

tisdag 20 maj 2014

Mosaik av teckningar

I dag får vi besöka utställningen "Mosaik av teckningar, ord och material" efter att vi lyssnat på pedagogerna som berättar om barnens forskning i projektet. Något som slår mig är hur noga de poängterar vikten av förberedelse hos pedagogerna innan man startar upp ett projekt tillsammans med barnen. En del av förberedelsen består av att ställa hypoteser och välja nyckelbegrepp. Utan en noggrann förberedelse blir vi bara betraktare och kan inte utmana barnen att komma vidare. Pedagogens roll är att hjälpa till att lyfta upp barnens frågor och sedan tolka det som sker. Man behöver också använda sig av olika uttryck för att vara tydlig.
Pedagogerna ska vara förberedda, lyhörda, observera och dokumentera utifrån ett gemensamt fokus som vi kommit överens om.
Det vi får höra och se i dag stämmer väldigt väl med vårt arbete med bedömning för lärande.

20140520-115451.jpg

måndag 19 maj 2014

När vi pratar om barn pratar vi om mänsklighet

20140519-113452.jpg

Vi har precis inlett vår första dag på Loris Malaguzzi centret i Reggio Emilia med en introduktion till filosofin som genomsyrar synen på barn som framtidens medborgare.

lördag 17 maj 2014

Väskan är packad och huvudet fullt...

...Vi reser i morgon för spänningens skull.
Tillsammans med sexton nyfikna pedagoger från Lund beger vi oss iväg på årets studievecka i Reggio Emilia.

torsdag 8 maj 2014

Jobba smart!?

Helena Kvarnsell från Nacka gav oss tips på hur lärare kan arbeta utan att känna sig utarbetad och känna att arbetstiden räcker till. Hon fick det att verka enkelt att dokumentera, utvärdera, förbereda, samtala, rätta..... Hennes bästa tips var elevengagemang och planering... Känner vi igen oss?

20140508-152336.jpg
Idag har jag varit och fått enkla tips hur man på olika vis kan göra filmer med barnen på iPad. Man fick se bl.a. hur barnen själv arbetade fram historier som de med olika steg till slut kom fram till en egen inspelade film.
De visade även hur man arbetar med Book Creator. Det är en app där barnen skapar egna böcker med hjälp av bild, text och ljud.

image10

Tänkvärt av Anne-Marie Körling.

Innebörden när våra elever uttrycker att något är tråkigt kan betyda en mängd olika saker som bilden visar. Om vi lärare vågar inkludera eleverna i undervisningen och låter dem få sätta ord på vad det är som är tråkigt med lektionen eller ett visst moment, då kan vi bli hjälpta som lärare att förbättra vår undervisning.

image8

onsdag 7 maj 2014

Multimodala kompetenser, hur arbetar vi med dem?

Vi kan inte kringgå de kommunikationsvägarna som våra elever möter idag. Vårt förhållningssätt i skolan måste vara att möta barnen där de är om vi vill uppnå ökad måluppfyllelse.

Det var en stark upplevelse att få ta del av Maria Åfeldt och hennes tre elevers berättelser. De berättade och visade sina arbeten utifrån boken "Kulor i hjärtat" av Cilla Neumann.

Arbetet med boken var satt i en kontext och skapade mening för eleverna. Uppgiften var att gestalta en känsla. Vi blev imponerade av elevernas förmåga att gestalta olika känslor i text, bild och ljud. Eleverna hade reflekterat mycket över sitt eget lärande.

image7

Stockholms stads språkpaket

20140508-073441.jpg

20140507-142804.jpg
Två lärare från Skärholmen berättade om Stockholms stads satsning på språkutveckling. Alla pedagogisk personal ingår i projektet som är ett heldagsprojekt. Det är ett projekt som sträcker sig över tre terminer. I projektet ingår bla arbete med ASL. Vi blev stärkta i vår uppfattning av metodens styrkor. Vi blir imponerade av deras sätt att integrera förskoleklassen, fritidshemmet och skolans verksamhet. I projektet ingår fortbildning, handledning och inspirationsföreläsningar för alla pedagoger. Kanske detta kan vara något för Norra Fäladens skolområde?

Geocaching.

image5

image4

Åse och Tina var lite skeptiska till föreläsningen om Geocaching, men blev positivt överraskade över hur många syften den aktiviteten kan uppfylla. Uppgifterna kan anpassas så att alla elever kan delta utifrån sina förutsättningar.
Gunilla & Tina skriver på bloggen medan jag försöker lära mig hur man gör!

image31
Joachim Thornström från Ystad visade oss Ipadens många fördelar och möjligheter.

image2
Ipaden innehåller alla dessa funktioner som bilden visar vilket har utvecklat elevernas möjligheter att kunna uttrycka sig.

image1

Bilden är tagen från Olle Strömbecks föreläsning.

Kaffepaus och reflektion20140507-132014.jpg
Nu har vi tagit del av två föreläsningar om lärplattor i undervisningen och summerar våra intryck. Precis som med allt annat är teknik i förskola och skola ett förhållningssätt. Det är pedagogen som avgör om en app är pedagogisk eller inte, det beror på hur pedagogen och eleverna använder dem. Det finns alltså inga självklara pedagogiska eller opedagogiska appar. Det handlar om att utnyttja och använda tekniken och andra redskap så att de främjar elevens inlärning på bästa sätt. Lärplattorna har öppnat nya möjligheter och underlättat för alla elever i synnerhet för elever med särskilda rättigheter. Det handlar om att alla ska känna sig inkluderade och få möjlighet att berätta sin historia och dela med sig av sitt budskap.
Vi har sett att Ipaden har många funktioner i sig som: kamera, skrivverktyg, videokamera, musikinstrument, mikrofon och mycket mer därtill. Vi börjar förstå vilka möjligheter en IPad ger elever och pedagoger.
Hälsningar Gunilla, Tina och Åse

Första föreläsningen20140507-095752.jpg
Gissa vad vi ska lyssna på? Olle Strömbeck från Lund som ska prata om lärplattan som kreativt verktyg i undervisningen.

SETT20140507-093350.jpg
Redo för inspiration!

onsdag 26 mars 2014

Teknikkonferens på Malmö Högskola

Cetis - Centrum för teknik i skolan

En teknikdag med föreläsningar från Cetis, Malmö Högskola och Skolverket.

På Skolverkets hemsida kan man hitta undervisningsmaterialet "Lekplatsen", som visar hur man kan arbeta med teknik i år F-3.

Cetis har presenterat sitt material "Teknik tillsammans" som är gratis och nedladdningsbart. Vi fick ta del av arbetsområdet "Mjölkens väg".

Teknik-1

fredag 21 mars 2014

Amis länksamling från IKT-studiedagen

Finally! Här kommer mina länkar från studiedagen vi hade på Fäladesgården med IKT.

Detta är de länkar jag visade på mina workshops. Jag hade två workhops och visade i stort sett samma på bägge, men ändå några få variationer.

Alla sidlänkarna ligger i ett av mina tips, nämligen länksamlingsverktyget Symbaloo.
Jag har försökt hitta någon form av visning eller manual av alla webbverktygen och lagt dem i rutorna under själva länktipset. Det finns säkert fler om man googlar!

Enjoy!

[caption id="attachment_1130" align="alignnone" width="225"]Länk till Symbaloo för studiedagen Klicka här![/caption]

Nationell nätverksträff-Reggio Emilia

Reggio 1

Nu börjar dag två med inspirerande föreläsningar om arkitekturens betydelse för skolverksamheten och hur vi kan organisera olika läraktiviteter. Från gårdagens gemensamma diskussioner tar vi med oss mycket inspiration och frågeställningar om hur vi kan utveckla vår verksamhet på Backaskolan, det Reggio Emilia-inspirerade arbetssättet, arbetet med bedömning för lärande tillsammans med eleverna och hur vi kan designa för allas delaktighet i lärandet!

/Anna-Karin, Gunilla och Lina

torsdag 20 mars 2014

Skolbibliotek i världsklass

Idag har vi firat på Backaskolan! Backaskolan har nämligen fått utmärkelsn "Skolbibliotek i världsklass", igen, det är nämligen inte första gången.

Vi har ett fantastiskt skolbibliotek och det är tack vare vår engagerade skolbibliotekarie Klara som vi har fått den fina utmärkelsen.

Eva Rading

rektor

Bloggande elevhälsa!

image

image
image

Inspirationstips till ASL

20140320-105203.jpg

ASL på Framtidens läromedel

image

Johanna och Elin från Lomma berättar om hur de jobbar med ASL.

image

Arbetsschema som blommor.
image

De "flippar" bokstavsskrivandet - för hand - med filmer så barnen kan träna hemma.
image

Skoldatateket

image

Idag är det Åsa Jönewi som presenterar Skoldatateket i montern.

ASL inspiration från Rutsborgskolan i Borgeby

20140320-102121.jpg

Peter Karlberg

image

Peter Karlberg från Skolverket inleder dag 2 på Framtidens läromedel.

Lunds monter på Framtidens läromedel

image

Viveka och Judit diskuterar i Lunds kommuns monter.

 

onsdag 19 mars 2014

Skoldatateket på Framtidens läromedel

Skoldatateket presenterar sin verksamhet i Lundamontern.

image

Föredrag om spelbaserat lärande

Om att ha lektioner i ett spel...

image

Föreläsning om det finska skolan

Laila Andersson, rektor på Mattlidens skola i Finland föreläste om varför den finska skolan lyckats utveckla ett klimat för inlärning. Mycket bra och tänkvärd föreläsning. Likheter och skillnader mellan den svenska och finska skolan.

Framtidens läromedel i Lund

Idag har vi fått lyssna på Rebecka Grodner, en högstadielärare i New York. Hon arbetar med "Game-base"- baserad lärande på engelsklektioner. Elever lär och utvecklas genom olika spel. Reflektion för oss på Backa kan vara att vi kan kanske arbeta utifrån Puppetpals eller Storybird i vår svenskundervisning?

Linda, Nancy & Inger

I Lunds monter...

image

Lund kommuns egna korta föreläsningar som man kan få ta del av i pauserna på Framtidens läromedel i monter 9.